...
Skip to content Skip to footer

Момчил Коритаров

Момчил Коритаров е горд татко на прекрасните Анди и Алина, затова всяка прилика с действителни лица и събития е напълно неслучайна… с малки изключения.
„Анди и Феята на зъбките“ е втората му детска книга. Пише песни за детски театрални постановки, както и далеч по-скучните за децата рекламни текстове за различни компании.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.